Velká letní Kliklap soutěž o proplacení objednávky je tady! Vyhrávají 3 z vás!

Pravidla soutěže

Enjoy Trade,s.r.o.                                                                                                                                                                                  WWW.KLIKLAP.CZ
Moskalykova 97/2, Brno
IČO: 26950707
info@kliklap.cz ; +420 774 460 499
www.kliklap.cz

   

      PRAVIDLA SOUTĚŽE “VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ” NA E-SHOPU

 

 

                                                                                    I. Obecná ustanovení

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Enjoy Trade,s.r.o., se
sídlem Moskalykova 97/2, Brno, IČO:26950707, zapsaná v obchodním
rejstříku pod sp. zn.: C 47831, vedeném u Krajského soudu v Brně, e-mail
info@kliklap.cz, telefonní číslo: +420 774 460 499. (dále jen „společnost
Enjoy Trade s.r.o.“).
2. Soutěží se rozumí soutěž zákazníků internetového obchodu Kliklap.cz
založená na provedeném nákupu na tomto webu.
3. Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována,
vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook a/nebo
Instagram, ani jejími provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí Facebook
a/nebo Instagram nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani
povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.
4. Soutěž probíhá na e-shopu https://www.kliklap.cz/ a je propagována na
sociálních sítích Facebook, Instagram a v reklamách na Googlu a Skliku.
5. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

 

         II. Termín, místo a doba konání akce


1. Soutěž probíhá na území celé České republiky v období od 1.6.2024 do
30.6.2024 včetně.
2. Soutěž probíhá na e-shopu https://www.kliklap.cz/.
3. Společnost Enjoy Trade si vyhrazuje právo ukončit soutěž předčasně bez
jakéhokoliv nároku na Účastníka.
4. Soutěž bude zveřejněna e-shopu https://www.kliklap.cz/.
5. Úplná pravidla akce jsou zveřejněná zde: https://www.kliklap.cz/
6. Soutěž bude sdílena na sociálních sítích Facebook a Instagram
prostřednictvím příspěvku - obrázku.

          III. Účast v soutěži

1) Soutěže se lze účastnit na základě splnění všech následujících podmínek.
a) Účastníkem soutěže může být osoba ve věku od 18 let, která v době
trvání akce provede na e-shopu https://www.kliklap.cz/ platný nákup.
1

b) Účastník, který provede platný nákup bude automaticky zařazen do
slosování o výhru.
c) Soutěž se nevztahuje na produkt “Vzorek zdarma”.
2) Soutěžící se soutěže zúčastní uskutečněním platného nákupu na e-shopu
pořadatele soutěže v termínu soutěže.
3) Provedením nákupu na e-shopu pořadatele uděluje soutěžící společnosti
Enjoy Trade souhlas k zařazení čísla objednávky do soutěže a k jeho
zveřejnění na sociálních sítích, případně na webových stránkách
provozovaných společností Enjoy Trade s.r.o.
4) Účastník má právo odmítnout zařazení do Soutěže a slosování o výhru. V
takovém případě zaklikne v posledním kroku objednávky pole “Nesouhlasím
se zařazením do soutěže”. V takovém případě nebude číslo objednávky
zařazeno do slosování o výhru.

          IV. Výherci, výhry a způsob určení výherců

1) Z platných objednávek provedených v termínu konání soutěže, které budou
zařazeny do slosování budou určení 3 výherci.
2) Výherci budou vybráni náhodným výběrem.
3) Autoři vylosované objednávky budou výherci soutěže.
4) Losování a vyhlášení soutěže proběhne 4.7.2024.
5) Výherci budou společností Enjoy Trade s.r.o. informování prostřednictvím
kontaktního e-mailu uvedeného v objednávce.
6) Čísla výherních objednávek budou zveřejněná na Facebookovém profilu
(https://www.facebook.com/kliklap) a Instagramovém profilu
(https://www.instagram.com/kliklap.cz/).
7) K tomuto způsobu informování dávají svojí účastí v soutěži soutěžící
společnosti Enjoy Trade s.r.o. souhlas.
8) V případě, že se společnosti Enjoy Trade s.r.o. nepodaří s výhercem
zkontaktovat a následně se s ním domluvit na způsobu předání výhry do pěti
pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na výhru
zanikne.
9) Společnost Enjoy Trade s.r.o. vylosuje celkem tři výherce.
První vylosovaný obdrží refundaci provedené soutěžní objednávky v hodnotě
100 %.
Druhý vylosovaný obdrží refundaci provedené soutěžní objednávky v
hodnotě 50 %.
Třetí vylosovaný obdrží refundaci provedené soutěžní objednávky v hodnotě
25 %.
5) Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní
cestou. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v
soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany společnosti Enjoy Trade s.r.o

Strana 2 (celkem 4)

6) V případě, že účastník odstoupí od kupní smlouvy nárok na výhru zaniká a
účastník je povinen výhru vrátit.

              V. Ochrana osobních údajů

1. Podmínkou pro účast v soutěži je zpracování osobních údajů v rozsahu, v
jakém Účastník vyplnil objednávku, a to pro účely kontaktování a zaslání
výhry, případně za účelem zaslání obchodních sdělení, pokud k tomu dá
Účastník souhlas. Osobní údaje bude jako správce zpracovávat Pořadatel.
Osobní údaje budou za tímto účelem zpracovány pouze do ukončení
Soutěže, případně do doby zaslání výhry. Následně budou údaje evidovány
po dobu jednoho roku od ukončení akce, a to pro případ kontroly či sporu.
Poté budou veškeré údaje anonymizovány nebo smazány.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Společnost Enjoy Trade s.r.o. má právo rozhodnout o pokračování soutěže
nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
2. Společnost Enjoy Trade s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla.
Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.
3. Společnost Enjoy Trade s.r.o. je oprávněna vyřadit ze soutěže, i bez
předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší tato pravidla a další
podmínky specifikované ve zveřejnění soutěže a obecně závazné právní
předpisy.
4. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k
jejich dodržování.
5. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v
Soutěži, a v případném sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o
jakékoliv otázce se Soutěží spojené. Případné námitky a informace o průběhu
Soutěže lze zaslat písemně na adresu Enjoy Trade,s.r.o., Moskalykova 97/2,
Brno, e-mailem na info@kliklap.cz nebo telefonicky na číslo: +420 774 460
499.
6. Tato pravidla se zveřejňují na webu: https://www.kliklap.cz/
7. Úplná pravidla Soutěže jsou účinná dnem: 1.6.2024